วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เกรดเกลี่ยบดทับแน่นซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (โรงเรียนชุมชนดอนไพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๓๗๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-๘๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจัดทำสนาม สถานที่การแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง