วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายไพวัลย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายสมาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายฟาร์มเขาแก้ว ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายจุ้น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเจ๊กอู้ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านที่ปรึกษา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางกบ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางบ่าย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง