วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์และเสาพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเป่าลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสายตัดใหม่ หมู่ที่ ๙
16  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านที่ปรึกษา หมู่ที่ ๗
16  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๘
16  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านนางบ่าย หมู่ที่ ๘
16  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าวัดป่าประทานพร หมู่ที่ ๘
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง