วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางติ๋ม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเปลี่ยนวาล์วน้ำรถบรรทุกดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตาม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ หลักสูตรช่างซ่อม เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ (รับ-ส่งนักเรียน) ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในดำเนินการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะ พึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายรงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง