วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมรถยนต์ (รับ-ส่ง) นักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
วัสดุอุปกรณ์ในดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมทักษะและฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี 2565 (หลักสูตรการจัดดอกไม้)
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง