วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 2R50L หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒๐ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองหุบไผ่ ด้านขวา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางระเบียบ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังวัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง