วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน ผษ ๑๕๕๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาจ่าโทน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองตะขบ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองมะกอก หมู่ที่ ๓ (ขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองมะเดื่อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง