วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๙๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคอนกรีตดาดป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเขาตุ๊กปุ๊กเชื่อมหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง