วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อกระบอกไฟกระพริบ และกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายท้ายเหมือง หมู่ที่ ๓ (ขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองมะกอก หมู่ที่ ๓ (ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบมูล (อ่าวซับหมัน) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่ากรรมฐาน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๗ ซฮยประปา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก
16  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอง LMC SUMP หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายคลอง RMC SUMP หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง