วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเย็บเล่มเทศบัญญัติ (เล่มจริง) และถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเย็บเล่มสำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ ๒ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถบัสตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
เช่าสถานที่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสอิ้ง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางติ๋ม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)