วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อย 120 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( เครื่องเสียงห้องประชุมสภา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน ๕๖ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสูบ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสูบ หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อโคมไฟถนน จำนวน ๒๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง