วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าโกรกตะเข้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายวัดป่าห้วยไผ่ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอปุกรณ์ สำหรับโครงการการแก้ไขปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยมในภาวะฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กพ ๘๙๗๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในหน่วยบริการเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ด้วยชุดตรวจ Anitgen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง