วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว ติดตั้งบนรถลากพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2565
จ้างเหมาดำเนินการนำรถยนต์ (รถรับ-ส่งนักเรียน) เข้ารับการตรวจเช็คสภาพ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า 20 ตัน (SK200 หรือ PC200) หมุู่ ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน (SK ๒๐๐ หรือ PC ๒๐๐) หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้่ำสายกลางบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสายกลางบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง