วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อถ้วยรางวัล/วัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างเหมาดำเนินการตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายละม่อม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างออกแบบจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง