วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุชุดดับเพลิงภายในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ 14 - ข้างโรงเรียนบ้านโจด หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแบบแขวน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนสะอาดเชื่อมตำบลละลมใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีคัดเลือก
10  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า 12 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายทางขึ้นเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX DocuPrint 3055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง