วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแต๋ว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อยกว่า 3 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานสาย ๖๕ RMC หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาดน้ำหนักรถไม่น้อย 120 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( เครื่องเสียงห้องประชุมสภา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน ๕๖ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง