วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมาน-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมภาษณ์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประกอบ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเชื่อม หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณา-บ้านนายสมัคร หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขวัญใจ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนระบบมือผลัก ๖ ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง