วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๙๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบภรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กพ.8972 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ เพื่อขุดเปิดทางน้ำจากอ่างห้วยไผ่ เข้าสระประปาภายในเขตตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดหาสถานที่ฝึกอบรม ( โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง