วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายโรงโม่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์/เครื่องแต่งกาย ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๗ข๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง