วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวระนามเชื่อมบ้านหนองกระทุ่ม (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๔ และ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ เพื่อขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางแยกขึ้นเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างปั๊ม ปตท.- คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 50L เหนือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48L เหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายประนอม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายตัดใหม่เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง