วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
วัสดุสำนักงาน ( กองคลัง )
13  ส.ค. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
5  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๕ ขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง