วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการจัดหาเต้นท์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน สำหรับจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม สำหรับจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๕๙L หมู่ที่ ๙ และจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๑๐L หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ-๘๙๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา และ ศพด. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง