วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๒๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาให้เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง