วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( แผงกั้นจราจร และกรวยจราจร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระประปา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48L ใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายโม่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง