วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดโนนเพชร (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งแคเหนือ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพัก ฝาตะแกรงเหล็ก บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกกลางบ้านเชื่อมถนนสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำมูล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง