วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายเขาตุ๊กปุ๊ก หมู่ที่ ๘ และจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายไร่นายสงวนถึงไร่นายชาติ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 88 ลบ.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดป้ายตัวอักษรปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทาน-อ่างห้วยบง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๔๕L หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน ๒R-๕๐L หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง