วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำถังรองรับน้ำเสียพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ