วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับจัด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( Drum Fuji CT351055 จำนวน ๒ อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลฯ/วัสดุอุปกรณ์กีฬา/วัสดุจัดทำสนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๓๗๒๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ ขุดเปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง