วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ต.ค. 2563
เหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กท.3723 นม.
22  ต.ค. 2563
ซื้อกระสอบบรรจุทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ( ต้นไม้และไม้ไผ่ลวก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสิง-ศาลตาปู่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ( ต้นไม้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง