วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหารและเก้าอี้สำนักงาน)
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก และตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ ๑๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๖ (ช่วงที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบติราชการของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง