วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง 6 โครงการ
6  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโป่งช้าง หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายแยกเขาแก้ว หมู่ที่ 2 บ้านคคลองมะเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ๖ รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง