วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเฉื่อย หมู่ที่ ๙
5  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าศาลา SML หมู่ที่ ๙
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถ รับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (น้ำยาและชุดทดสอบสารปนเปื้อน) ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( ผ้าปูโต๊ะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง