วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๒ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง