วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( แบตเตอรี่รถยนต์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔
8  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกบ้านนาตลิ่งชัน-ศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๔
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขึ้นบ้านนาใหม่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๒
8  ต.ค. 2562
โครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกกลางบ้านเชื่อมถนนสายศาลตาปู่ หมู่ที่ ๑๓
8  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง