วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำถังรองรับน้ำเสียพร้อมติดตั้ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจด้านการดับเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยมและโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง