วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ( กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัดสุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร , พัดลมเพดาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง