วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขึ้นบ้านนาตลิ่งชัน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2562
ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา และ ศพด. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกชยะ ทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง