วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูเหล็กทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร ( ๙ รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางชะลอความเร็ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)