วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานกองคลัง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รายใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง