วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน 174 คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย 200 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแดน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถรับ-ส่งนักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. (ยางรถยนต์ ขนาด ๗๕๐ R๑๖ จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหา ติดตั้งพร้อมจัดเก็บเต้นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง