วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถ รับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (น้ำยาและชุดทดสอบสารปนเปื้อน) ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( ผ้าปูโต๊ะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหลอด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ๒ ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อถังพลาสติกทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง