วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ สนับสนุนด้านงานกองคลัง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจด้านการดับเพลิง/การป้องกัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจด้านการดับเพลิง/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ (ขนาด ๑๐.๐๐R๒๐) , ยางใน และ ยางรองคอ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯ (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งไม้ฯ (คนสวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนด้านงานกองช่าง เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง