วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำพื้นรองรับขยะพร้อมติดตั้งของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( ป้ายไฟสามเหลี่ยม หยุดตรวจ จำนวน ๑ ชุด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดขยายสระประปา หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2563
จ้างออกแบบผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๕๑ โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อชุดกีฬาสำหรับจัด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง