วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( Drum Fuji CT351055 จำนวน ๒ อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลฯ/วัสดุอุปกรณ์กีฬา/วัสดุจัดทำสนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท-๓๗๒๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC ๒๐๐ ขุดเปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาดำเนินการจัดหาเต้นท์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน สำหรับจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม สำหรับจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง