วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2561
จ้างถ่ายสแกน ระวางที่ดิน และแผนที่แม่บท ( โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (จำนวน ๑๓ วัน) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร ( 3 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% และ น้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งและจัดเก็บเต้นท์ จำนวน ๒ หลัง (โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง