วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P๒๖๕dw) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ สำหรับ ศพด.เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง ( เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ( หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๕ , ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๗ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างถ่ายสแกน ระวางที่ดิน และแผนที่แม่บท ( โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง