วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ( ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย 200 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานกองคลัง ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน 85-1827 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น P๒๖๕dw) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง