วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหลอด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้สำนักงาน ๒ ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อถังพลาสติกทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะแบบยั่งยืน ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง