วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ๖ รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกพิมพ์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลในซุ้มกิจกรรม สำหรับจัดโครงการงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง