วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย 200 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแดน หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถรับ-ส่งนักเรียน ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๕๓ นม. (ยางรถยนต์ ขนาด ๗๕๐ R๑๖ จำนวน ๒ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดหา ติดตั้งพร้อมจัดเก็บเต้นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 48 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 56 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นม. (แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทาน 56L (ช่วงที่1) หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง