กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดระยะเวลาการแจ้งและรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรับแจ้ง และครอบครองสัตว์ป่าควบคุม เพื่อรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมชนิคที่กำหนด โดยสามารถแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ควบคุม หร [ 8 ก.พ. 2566 ]