วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็ทรอนิกส์ (จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่เจ้าหน้าที่ อปพร. สังกัดเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงประตูด้านหน้าอาคารสำนักงานแบบบานเลื่อนอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง