วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ EMS หมายเลขทะเบียน ผษ ๑๕๕๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ต.ค. 2566
จ้างทำปฏิทิน เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเสน่ห์ หมู่ที่ ๗ บ้านดอนไพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายไพวัลย์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายสมาน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง