วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง จำนวน ๒ ชุด (เครื่องเสียงชุดใหญ่ และเครื่องเสียงชุดเล็ก) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อถ้วยรางวัล และวัสดุอุปกรณ์กีฬา สำหรับจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุในการจัดทำสนาม (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง