วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (นายสุรวิทย์ ไสวครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาแรงงานประจำรถบรรทุกขยะ (นายสมาน สอนครบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาแรงงานขับรถบรรทุกขยะ (นายประภาส จั่วสันเทียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ราย นางปัญญาวีย์ ศรีจันพิทักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ราย นางจำลอง บานกระโทก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินบริเวณข้างบล็อคคอนเวิร์สคลองหินดาด หมู่ที่ 8 บ้านดอนไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินถนนสายหลังวัดโนนเพชร หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด
20  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (นางละออ แก่นกระโทก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างดำเนินการตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง