วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ (ขนาด ๑๐.๐๐ R๒๐) ยางใน , ยางรองคอ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควันป้องกันกำจัดโรค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 10
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างออกแบบงานโครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางตามระยะทางพร้อมซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง