วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2561
จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง (ต่อเติมหลังคา ศพด. ท่าเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างออกแบบ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะเพื่อปฎิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และนำขยะไปกำจัดสถานที่กำจัดขยะ และหน้าที่อื่นๆ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง