วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี ๒๕๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU เลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นม. (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ชุด (โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึี่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ หมู่ที่ 12
24  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกอโจด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ (ขนาด ๑๐.๐๐ R๒๐) ยางใน , ยางรองคอ พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอาหารสะอาดและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควันป้องกันกำจัดโรค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง