วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์ ปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างออกแบบงานก่อสร้าง (ต่อเติมหลังคา ศพด. ท่าเยี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างออกแบบ จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะเพื่อปฎิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน และนำขยะไปกำจัดสถานที่กำจัดขยะ และหน้าที่อื่นๆ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำธงประดับพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเช่าสถานที่ ( ห้องประชุม,สระว่ายน้ำ ) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถโดยสาร ไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง