วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๓๗๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)