วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
โครงการปรับปรุงถนนซ่อมสร้างถนนสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทสว่านกระแทกไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง