วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายท้ายบ้าน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางแตน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ (Excavator) ๙๕-๑๒๘ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสายข้างโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ซอยบ้านที่ปรึกษา หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายเกิด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายชาติ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายบัว หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง