วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรกล เกรดเกลี่ยบดทับแน่นซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายขึ้นเขาหัวเกย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ม.ค. 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ พื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องวิทยุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง