วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางกระถิน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยข้างโรงสีข้าว หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
27  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถขุดตีนตะขาบ (Excavator) เพื่อกำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระประปาหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาดำเนินซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๘๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชนิตา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง