วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเย็บเล่มเทศบัญญัติ (เล่มจริง) และถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเย็บเล่มสำเนาเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายแอร์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายเพ่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง