วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๔๖๐ นครราชสีมา (ซ่อมแซมพื้นบีบขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเขียว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าเทสรังสี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเข็มทราย หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางดำรงค์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์และเสาพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง